Beställningsportalen

Förändring i visselblåsarlagen från och med december

I Sverige trädde visselblåsarlagen i kraft den 17 juli 2022 för offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda. Från och med den 17 december 2023 kommer detta krav också att gälla privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Vi vill med anledning av detta uppmärksamma alla att se över sin visselblåsarfunktion.

Lagen innebär att alla verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda vid årets början måste ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Detta inkluderar anställda i olika anställningsformer och arbetstidsmått, och även lediga arbetstagare ska räknas in.

Visselblåsarlagen är en möjlighet för anställda att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen samtidigt som de skyddas från repressalier. Anställda kan välja att vara anonyma, och lagen gäller för alla som är direkt involverade i verksamheten, inklusive konsulter, praktikanter och volontärer.

En central aspekt av visselblåsarlagen är kravet på att de utsedda personerna eller enheterna som hanterar rapporteringen ska vara oberoende och självständiga. Det kan vara en person eller en grupp med ett specifikt mandat att agera utan verksamhetsutövarens godkännande. Huruvida företagen utvecklar en intern funktion eller använder externa tjänster är dock upp till varje individuellt företag.

Rapporterande personer har möjlighet att använda interna kanaler för skriftlig, muntlig eller fysisk rapportering. De bör få bekräftelse på att deras rapport har mottagits inom sju dagar, förutsatt att de inte avsagt sig rätten till en sådan bekräftelse. Återkoppling om åtgärder som vidtagits som uppföljning ges i rimlig omfattning, dock med hänsyn till eventuella hinder som tystnadsplikt och sekretess.

Visselblåsarlagen betonar också vikten av tydlig och lättillgänglig information om visselblåsarfunktionen. Verksamhetsansvariga måste tillhandahålla information om hur intern rapportering görs och hur rapportering görs externt till behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter.

För offentliga verksamheter finns ytterligare krav enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om meddelarfrihet och anskaffarfrihet. Informationen om förbud mot efterforskning och repressalier bör också vara lättillgänglig för alla anställda, antingen muntligen eller skriftligen, till exempel genom utbildningsinsatser eller intranät.

Om du och ditt företag behöver stöd i att se över er visselblåsarfunktion är du varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning. Välkommen till Hela Företagshälsa!

 
Dela den här nyheten:

Fler nyheter